Summer Internship Placement 2017-19

Arundhuti Acharya
Souraj Sarkar
Subhankar Ghosh
Samita Mandal
Subhojyoti Mukherjee
Subha Kundu
Abhi Shah
Suvam Rakshit
Abhishek Mukherjee
Basanta Das
Upasana Manna
Sanghamitra Das
Shouvik Deb
Chandrima Guha Roy
Susmita Roy
Arijeet Chakraborty
Amit Prasad
Kanakdita Debnath
Birshendu Bhowmik
Anku Shou
Ayan Konnar
Soumen Koley
Saikat Mukherjee
Pallavi Das
Tarun Ch. Paramanick
Rohan Kr Das
Tuhin Mondal
Sandwip Sahani
Subhadip Akhuli
Sandip Jasu
Nilkanta Majhi
Sudeshna Paria
Bittu Ghosh
Akash Sharma
Sk Raja Hossen
Abhishek Singh
Pradip Mondol
Subrata Ghosh
Sandip Ray Barman
Bipasha Ghosh
Purnima Sinha
Parimita Bhadra
Avishek Das
Vivek Kumar Jha
Arnab Seal
Tushar S Dey
Baishali Chowdhury
Vikash Singh
Prantik Chowdhury
Suman Naskar
Anupam Biswas
Subhrima Basu
Birendra Kumar Mahto
Debaja Mullick
Arindam Ray
Pronoy Mukherjee
Moutuli Gupta
Sneha Das
Jayeeta Pakrasi
Kritika Bal
Moutuli Gupta
Sneha Das
Jayeeta Pakrasi
Kritika Bal
Suvayan Bhattacharya
Priyanka Majumder
Rahul Gupta
Abhishek Sharma
Vicky Singh
Soutak Jash
Ishan Chandra
Suman Singh Darjee
Rudip Dolui
Sk Kiran
Anuradha Dey
Megha Sen
Akash Chatterjee
Sarath Sashidharan
Kanishka Choudhury
Priyanka Chowdhury
Akash Chatterjee
Sarath Sashidharan
Kanishka Choudhury
Priyanka Chowdhury
Mithila Sengupta
Zephyrous Sheik
Aditya Ghosh
Bimalendu Roy
Md Shamim
Aranyika Dutta
Anurag Bhattacharya
Sandip Pal
Lalan Ansary
Sayoni Roy Choudhury
Madhulina Roy
Subodh Singh
Rohit Singh
Kuntal Kundu
Shreya Roy
Shivani Singh
Anisha Das
Rahul Singh
Nishant Sharma
Aditya Das
Soumi Sengupta
Md Ajmer Alam
Sonu Kumar Singh
Subhasree Banerjee
Rajesh Yadav
Neha Bothra
Subendu Goswami
Samarpita Ghosh