Placement 2012-14

K.S Bandyopadhyay
Kaushik Chakraborty
Manas Kumar Dey
Pratik Adhikary
Md. Khushnawaz Alam
Komal Agarwalla
Ankur Bagri
Debajyoti Boral
Akbari Begum
Anas Elahi
Debanjan Mullick
Puja D Mishra
Tapas Gope
Asif Noor Khan
Kaushik Kayra
Amit Kr Sen
Amit Kumar Paswan
Kishore Saraf
Shashank Shaw
Sushmita Baidya
Amit Kumar
Ashutosh Singh
Ramesh Bej
Awaishik Saha
Rajorshi Chakraborty
Suraj Das
Animesh Bag
Shilpa Chakraborty
Abhishek Dutta
Sohail Ahmed
Partha Pratim Ghosh
Prasant Kumar Das
S. Sneha
Debjani Paul
Trisha Ray
Shreya Ghosh
John Reneldon
Momita Bose
Soumak Kumar Ghosh