Placement 2008-10

Rajamoni Borah
Pinky Shah
Choon T Lepcha
Snehasis Roy Chowdhury
Sabari Das
Rumela Bhattacharya
Bapi Mondal
Sushobhan Das
Magryl Rynjah
Tanmoy Sanyal
Kamal Kishor Singh
Sohail Akbar
Anirban Ghatak
Pritam Kundu
Amar Chand Gupta
Muhammad Ali Raza
Rabi Shankar Shaw
Rumia Dasgupta
Aniruddha Sarkar
Sumit Kumar Jaiswal
Muhammad Asif Alam
Chandan Gupta
Kancinpha Gtutileanver
Ayon Roy