Apprenticeship 2017-19

Nabajyoti Ghosh
Dhruva Ghosh Dastider
Arindam Chakraborty
Ankit Prasad
Madhu Shree Karnani
Koushik Saha
Rakesh Maiti
Senjuti Saha
Prabhakar Choudhuri
Amit Kumar
Priyanka Sarkar
Pankaj Kumar Singh
Md.Sohail
Aman Rawat Basfore
Ardhendu Saha
Abhishek Chatterjee
Rituparna Das
Koushik Majhi
Arunima Goswami
Abishek Kumar
Kaustav Ghosh
Rohit Bhattacharya
Sumit Mukherjee
Masud Ur Rahman
Mathew Rana
Rakesh Singh
Sabana Sultana
Sumit Basu
Rachit Mehta
Parthana Baruah
Manikant Roy
Kajal Mishra
Sourav Halder
Vinamra Das
Sujit Das
Shivam Sengupta
Md.Alamgir Choudhury
Subham Roy
Nabajit Karmakar
Piyali Mondal
Shayak Bhattacharjee
Raghubhir Singh
Sanchari Chakraborty
Abhinav Basu
Sutanu Chakraborty
Animesh Ash
Rahul Kumar Shaw
Abhinav Basu