Apprenticeship 2016-18

Shankha Shubhra Pal
Sunny Das
Bhupen Maji
Kavya Srivastava
Tathagata Roy
Captain Dutta
Shankar Sadhu
Sumit Mukhopadhyay
Santosh Sharma
Suraj sharma
Ashutosh Kr Singh
Subhajit Banerjee
Santu Ghosh
Arif Hossain
Deepsikha Nandi
Sayan Mondal
Shahnawaz Salim
Minarul SK
Subhabrata Sarkar
Akshay Chowdhury
Abhishek Sharma
Sunit Ghosh
Subhankar Chakraborty
Srishti Kumari
Amit Bathual
Samiran Bera
Shivam Kumar
Suraj Karmakar
Niraj Sahuwala
Swarup Malakar
Arup Chowdhury
Bapi Das
Arifuz Zaman
Dibyajyoti Ghosh
Trisha Biswas
Navanil Bose
Deepjyoti Ghosh
Minerva Chatterjee