Apprenticeship 2015-17

Gopal Chandra Roy
Aditi Kumari
Arpit Ghosh
Utsav Nath
Subhadip Nath
Bibek Das
Pallabi Dutta
Spandan Ghosh
Sushant Kunkal
Debi Prasad Mailty
Sujoy Kundu
Shouvanik Roy
Kiran Chandra
Suman Mondal
Santanu Mukherjee
Ankita Sen
Subhadip Bhattacharjee
Soumyajit Das
Ginia Dey
Sweta Singh
Sana Salim
Anindita Saha
Jayanta Kr Biswas
Sudip Nandi
Srabana Chakalader
Shaiket Chowdhury
Surendra Kr Balmiki
Digvijay Singh Rawat
Debayan Dutta
MD.Nezam
Pretam Sarkar
Sudip Naskar
Avijit Dutta
Shuvendu Kr Das