Apprenticeship 2014-16

Kush Ghatak
Suchana Some
Riya Khan
Subhasree Roy
Md. Azharuddin Alam
Rakesh Malik
Rajiv Agarwal
Saptarshi Kayal
Koyel Sadhukhan
Partha Sarkar
Semonti Ghosh
Swarnendu Roy
Krittiika Seal
Divyansh Rai
Sohail Mahmood
Dip Rakshit
Apurba Ghosh
Suman Das
Anumita Saha
Subha Ranjar Dhar
Souvik Bhattacharya
Ambar Ray
Jitendra Kumar
Saikat Rajguru
Chiranjit Karmakar
Sk. Md. Azhar Hossain
Rajdip Chakraborty
Barkha Gupta
Gouranga Koiri
Soumik Basu